Rapport Dokters van de Wereld: De deur naar zorg

Rapport Dokters van de Wereld: De deur naar zorg

Het rapport is hier te downloaden, de verkorte versie hier.

 

CASUS:

Een cliënte op het spreekuur had slapeloze nachten over een factuur van de ambulancedienst voor zorg aan haar minderjarige dochter. Zij woont al meer dan 15 jaar in Nederland, werkt, en leeft met haar (gedeeltelijk minderjarige) kinderen op een vaste verblijfplaats. Zij heeft veel zorgen om de leefsituatie van haar kinderen en haarzelf. Ze is bang voor de politie. Ze dacht dat door de factuur de politie bij haar thuis zou kunnen komen. Tijdens het consult informeren wij haar over het recht op zorg. Zij wist niet dat haar kinderen naar de tandarts of de huisarts mogen, ook als zij het niet kan betalen.

 

‘De deur naar zorg’ is uitgebracht 20 jaar na de inwerkingtreding van de Koppelingswet (1 juli 1998). Deze wet regelt dat mensen zonder verblijfsstatus buiten de meeste voorzieningen vallen. Uitzonderingen hierop zijn rechtsbijstand, onderwijs tot 18 jaar, medisch noodzakelijke zorg en de voorkoming van inbreuken op de volksgezondheid. Medische beroepsgroepen, de Raad van de Volksgezondheid en het Overlegorgaan Gezondheidszorg en Multiculturele samenleving, een aantal Tweede Kamerfracties, maatschappelijke organisaties en meerdere gemeenten hebben zich destijds hard gemaakt voor uitbreiding van de oorspronkelijke formulering ‘acute medische noodsituatie’ naar ‘medisch noodzakelijke zorg’. Aan hun inspanningen is het te danken dat de deur naar medische zorg ook voor ongedocumenteerden open staat.

 

Toch lopen mensen zonder verblijfsrecht vaak nog  tegen een muur aan. Dokters van de Wereld signaleert dat de toegang tot gezondheidszorg voor ongedocumenteerden in een aantal gevallen bemoeilijkt of zelfs onmogelijk gemaakt wordt. De barrières liggen ten eerste op het niveau van het zorgsysteem in Nederland. Zo is financiële toegankelijkheid van abortus, anticonceptie, mondzorg en zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning niet gewaarborgd voor deze doelgroep. Op het niveau van de ongedocumenteerden zorgt de kwetsbare situatie waarin zij zich bevinden voor drempels in de toegang tot zorg. De stressvolle omstandigheden waarin ongedocumenteerden vaak leven, hebben daarnaast een negatieve impact op de gezondheid waardoor het recht op gezondheid niet gewaarborgd is. Op het niveau van de zorgverlening spelen kennisgebrek, een negatieve attitude jegens ongedocumenteerden en (angst voor) extra inspanningen vanwege bijvoorbeeld een taalbarrière en de werkdruk een rol in een verminderde toegankelijkheid van zorg.

 

De bevindingen die beschreven staan in het rapport gebruiken wij ter onderbouwing van onze activiteiten, zowel in hulpverlening als voor pleitbezorging op bijvoorbeeld de campagnes Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Kiezen voor Elkaar. Wij hopen dat beleidsmakers, steunorganisaties en zorgverleners het rapport ook kunnen gebruiken om het recht op gezondheid van en zorg voor ongedocumenteerden beter te waarborgen.

Deel dit artikel

Dokters van de Wereld | Nieuwe Herengracht 20 | 1018 DP Amsterdam
Privacy & Cookies | IBAN: NL82INGB 0000 0049 46 | RSIN: 807110917