Reach Out

Veel vluchtelingen en migranten die sinds 2015 naar Europa zijn gekomen, hebben in hun thuisland, tijdens de reis of in het aankomstland te maken gehad met seksueel en gendergerelateerd geweld (SGBV)*.  Exacte data ontbreken, maar volgens schattingen gaat het om meer dan 50 procent. Deze mensen zoeken vaak geen hulp om verschillende redenen. Omdat ze zich schamen, taalproblemen hebben, vrezen voor stigma, of om familie eer te schaden. Er is ook angst voor autoriteiten dat met name bij mensen zonder verblijfspapieren speelt vanwege angst om uitgezet te worden. Ze weten meestal ook niet wat hun rechten zijn en waar ze terecht kunnen voor hulp.

Om deze mensen bij te staan is Dokters van de Wereld begin 2020 met het project Reach Out gestart. Dit project heeft als doel de toegang tot de noodzakelijke hulpverlening voor vluchtelingen en migranten die in aanraking zijn gekomen met seksueel en gendergerelateerd geweld te verbeteren. Het door de Europese Unie gefinancierde project loopt tot medio 2021 en wordt gelijktijdig uitgevoerd door MdM in België, Duitsland en in Servië in samenwerking met het Servische Rode Kruis.

Om bovengenoemd doel te bereiken voert Dokters van de Wereld verschillende activiteiten uit in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Nijmegen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van bestaande netwerken en de spreekuren van Dokters van de Wereld, zoals het Zorgcafé en de Zorgbus. De activiteiten zijn gericht op migranten met SGVB-ervaringen, op professionals en cultuur mediators die met deze doelgroep werken en migrantenorganisaties.

Acties Reach Out:

 • Informatiebijeenkomsten voor vluchtelingen en migranten in hun eigen taal om hun bewustwording en kennis te vergroten over wat SGBV is en welke zorg beschikbaar is in Nederland. Deze sessies zullen worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met de cultuur mediators van het Zorgcafé.
 • Trainingen voor cultuur mediators en medewerkers van instanties die met de doelgroep werken, zoals overheidsinstanties, migrantenorganisaties, maatschappelijke organisaties en zorginstellingen, over cultuursensitieve werkwijzen en hoe SGBV-slachtoffers geïdentificeerd kunnen worden.
 • Netwerkbijeenkomsten voor stakeholders om de coördinatie tussen de verschillende organisaties en netwerken verder te versterken en protocollen te ontwikkelen of aan te passen om migranten met SGBV-ervaringen beter te kunnen identificeren en te begeleiden naar de juiste zorginstelling.
 • Pleitbezorgingsacties om meer aandacht en steun te vragen voor migranten die te maken hebben (gehad) met SGBV.

Verwachte resultaten van het project:

 • Verbeterde informatievoorziening voor vluchtelingen en migranten over hun rechten en de toegang tot zorg voor slachtoffers van SGBV – 16 informatiesessies voor 240 personen en 20 individuele sessies.
 • Verbeterde capaciteit van professionals van diverse instanties en organisaties – 60 professionals en vrijwilligers en 40 cultuur mediators getraind.
 • Betere samenwerking in vier steden en aangepaste protocollen en richtlijnen ter bestrijding en voorkoming van SGBV onder de doelgroep – 8 netwerkbijeenkomsten in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Nijmegen.

UPDATE PROJECTACTIVITEITEN:

De Covid-pandemie heeft enorme impact gehad op de uitvoering van het project waardoor veel activiteiten digitaal en online uitgevoerd moesten worden. Desondanks zijn de volgende resultaten behaald:

 • In het voorjaar van 2020 is een mapping uitgevoerd onder diverse organisaties en vluchtelingen en migranten om barrières in het huidige zorgsysteem voor slachtoffers van SGBV in kaart te brengen, de barrières te onderzoeken waar zowel doelgroep als professionals tegenaan lopen en ‘best practices’ te beschrijven;
 • Op 8 juli is het project tijdens een online openingsconferentie gepresenteerd aan meer dan 50 professionals in de zorg, cultuur mediators, vertegenwoordigers van migrantenorganisaties, instanties en ngo’s die werken met vluchtelingen en migranten met mogelijke SGBV-ervaringen;
 • In het najaar van 2020 en begin 2021 is in vier steden training over SGBV gegeven aan 30 cultuur mediators. De training is georganiseerd in samenwerking met o.a. Pharos, Rutgers en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum zodat de cultuur mediators informatiesessies over SGBV in hun eigen taal kunnen geven. Ze kwamen uit diverse landen waaronder Syrië, Soedan, Iran en Eritrea. Klik op deze link om het verhaal van een deelnemer uit Syrië te horen.
 • Op 10 november 2020, 1 december 2020 en 12 januari 2021 heeft Dokters van de Wereld in Amsterdam, Nijmegen en Den Haag online netwerkbijeenkomsten georganiseerd om diverse organisaties, zoals hulpverleningsinstanties, welzijnsorganisaties, de politie, de GGD en migrantenorganisaties, bijeen te brengen, ervaringen te delen en kennis uit te wisselen. In totaal hebben hier meer dan 100 personen aan deelgenomen.
 • Onlangs is een nieuwe brochure over Reach Out ontwikkeld voor het Nederlands publiek die een overzicht geeft over seksueel en gender gerelateerd geweld onder vluchtelingen en migranten. Deze zal gedeeld zal worden met de deelnemers van de netwerkbijeenkomsten. Zie hieronder de brochure:

PROTECT

Dokters van de Wereld maakt bij Reach Out dankbaar gebruik van de opgedane ervaringen in het PROTECT project, een initiatief van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) in samenwerking met ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum, Rutgers en Pharos.

Voor dit project werd onder meer een animatiefilm voor migranten geproduceerd waarin wordt uitgelegd wat SGBV is. Ook is er een folder uitgegeven in het Nederlands, Engels, Arabisch en Tigrinya met informatie over waar  slachtoffers of getuigen van SGBV terecht kunnen.

* SGBV is een verzamelnaam voor alle handelingen die kunnen leiden tot fysieke, seksuele,  psychologische of economische schade gericht tegen een persoon omwille van diens geslacht, genderidentiteit of genderexpressie. Hier valt huiselijk geweld onder, seksueel geweld waaronder verkrachting, aanranding en seksuele intimidatie, mensenhandel en slavernij, maar ook traditionele schadelijke praktijken zoals vrouwenbesnijdenis, eerwraak en gedwongen huwelijken. Alhoewel SGBV in elke gemeenschap voorkomt en iedereen kan overkomen, zijn vrouwen en meisjes disproportioneel vaak slachtoffer.

Dokters van de Wereld | Nieuwe Herengracht 20 | 1018 DP Amsterdam
Privacy & Cookies | IBAN: NL11 ABNA 0491 7178 06 | RSIN: 807110917