Reach Out

Veel vluchtelingen en migranten die sinds 2015 naar Europa zijn gekomen, hebben in hun thuisland, tijdens de reis of in het aankomstland te maken gehad met seksueel en gendergerelateerd geweld. Kijk deze korte animatie Wat is SGBV in 60 sec – MdM) .

Exacte data ontbreken, maar volgens schattingen gaat het om meer dan 50 procent. Deze mensen zoeken vaak geen hulp om verschillende redenen. Omdat ze zich schamen, taalproblemen hebben, vrezen voor stigma, of om familie eer te schaden. Er is ook angst voor autoriteiten dat met name bij mensen zonder verblijfspapieren speelt vanwege angst om uitgezet te worden. Ze weten meestal ook niet wat hun rechten zijn en waar ze terecht kunnen voor hulp. Zie korte animatie SGBV in context van migratie in 60 sec – MdM

Het Reach Out project is door de Europese Unie gefinancierd en werd van december 2019 – eind oktober 2021 gelijktijdig uitgevoerd door MdM in België, Duitsland en in Servië in samenwerking met het Servische Rode Kruis.

REACH OUT in NEDERLAND

Om deze vluchtelingen en migranten in Nederland bij te staan heeft Dokters van de Wereld het project Reach Out uitgevoerd  in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Nijmegen. Dit project heeft als doel om seksueel en gendergerelateerd geweld onder de aandacht te brengen bij het Nederlandse publiek en de toegang tot de noodzakelijke hulpverlening voor vluchtelingen en migranten die in aanraking zijn gekomen met seksueel en gendergerelateerd geweld te verbeteren. Door verbeterde capaciteit van cultuur mediators en professionals van diverse instanties en organisaties, kan informatievoorziening voor vluchtelingen en migranten over hun rechten en de toegang tot zorg voor slachtoffers van SGBV tijdens bijeenkomst verbeterd worden.

Daarbij werd gebruik gemaakt van bestaande netwerken en de spreekuren van Dokters van de Wereld, zoals het Zorgcafé en de Zorgbus. De activiteiten zijn gericht op migranten met SGVB-ervaringen, op professionals en cultuur mediators die met deze doelgroep werken en migrantenorganisaties.

UITGEVOERDE PROJECTACTIVITEITEN:

De Covid-pandemie heeft enorme impact gehad op de uitvoering van het project waardoor veel activiteiten digitaal en online uitgevoerd moesten worden. Desondanks zijn de volgende resultaten behaald:

  • In het voorjaar van 2020 is een mapping uitgevoerd onder diverse organisaties en vluchtelingen en migranten om barrières in het huidige zorgsysteem voor slachtoffers van SGBV in kaart te brengen, de barrières te onderzoeken waar zowel doelgroep als professionals tegenaan lopen en ‘best practices’ te beschrijven;
  • Op 8 juli is het project tijdens een online openingsconferentie gepresenteerd aan meer dan 50 professionals in de zorg, cultuur mediators, vertegenwoordigers van migrantenorganisaties, instanties en ngo’s die werken met vluchtelingen en migranten met mogelijke SGBV-ervaringen;
  • In het najaar van 2020 en begin 2021 is in vier steden aan 28 cultuur mediators, training over SGBV gegeven. De training is georganiseerd in samenwerking met o.a. PharosRutgers en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum zodat de cultuur mediators informatiesessies over SGBV in hun eigen taal kunnen geven. Ze kwamen uit diverse landen waaronder Syrië, Soedan, Iran en Eritrea. Klik op deze link om het verhaal van een deelnemer uit Syrië te horen.
  • Er zijn 71 professionals ( huisartsen, POH -GGZ  verloskundigen, medische vrijwilligers van Dokters van de Wereld, medewerkers van VluchtelingenWerk en aantal maatschappelijke organisaties) getraind over cultuur sensitief werken om SGBV te kunnen identificeren en bespreekbaar te maken met vluchtelingen en migranten. Op basis van trainingen aan professionals en cultuurmediators zijn richtlijnen voor trainingen opgesteld. Die zijn hier in te lezen.
  • In Amsterdam, Nijmegen, Den Haag en Rotterdam zijn in elke stad  2 online netwerkbijeenkomsten georganiseerd om diverse organisaties, zoals hulpverleningsinstanties, welzijnsorganisaties, de politie, de GGD en migrantenorganisaties, bijeen te brengen, ervaringen te delen en kennis uit te wisselen. Dit om de coördinatie tussen de verschillende organisaties en netwerken te versterken en sociale kaart te ontwikkelen om migranten met SGBV-ervaringen beter te kunnen identificeren en te begeleiden naar de juiste zorginstelling. In totaal hebben hier meer dan 160 personen aan deelgenomen.
  • In Mei en Juni 2021 zijn 37 informatiebijeenkomsten voor vluchtelingen en migranten in Arabisch, Farsi, Tigrinya en Somali om hun bewustwording en kennis te vergroten over wat SGBV is en welke zorg beschikbaar is in Nederland. Deze sessies zijn uitgevoerd door onze cultuur mediators van Reach Out
  • Door alle bovenstaande activiteiten inmiddels hebben een  aantal personen hun ervaringen bespreekbaar gemaakt via cultuur mediators en worden zij tijdens spreekuren van Dokters van de Wereld verder geholpen naar juiste hulpverlening.
  • Tijdens alle activiteiten en netwerkbijeenkomsten zal Dokters van de Wereld dit onderwerp onder de aandacht brengen en steun vragen voor vluchtelingen en migranten die te maken hebben (gehad) met SGBV. Ze zal bepleiten naar beleidsmakers dat specifieke benadering noodzakelijk is om deze mensen de noodzakelijke zorg te kunnen bieden die nodig is. Cultuur mediators spelen hierin een essentiële rol.

Lees meer:

  • In samenwerking met onze DvdW zuster organisaties in België en Duitsland, en het Rode Kruis in Servië is deze eind publicatie uitgebracht.
  • Brochure over Reach Out voor het Nederlands publiek dat een overzicht geeft over seksueel en gender gerelateerd geweld onder vluchtelingen en migranten:

PROTECT

Dokters van de Wereld heeft in het Reach Out project dankbaar gebruik gemaakt van de opgedane ervaringen in het PROTECT project, een initiatief van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) in samenwerking met ARQ Nationaal Psychotrauma CentrumRutgers en Pharos.

Voor dit project werd onder meer een animatiefilm voor migranten geproduceerd waarin wordt uitgelegd wat SGBV is. Ook is er een folder uitgegeven in het Nederlands, Engels, Arabisch en Tigrinya met informatie over waar slachtoffers of getuigen van SGBV terecht kunnen.

Definitie SGBV

SGBV is een verzamelnaam voor alle handelingen die kunnen leiden tot fysieke, seksuele, psychologische of economische schade gericht tegen een persoon omwille van diens geslacht, genderidentiteit of genderexpressie. Hier valt huiselijk geweld onder, seksueel geweld waaronder verkrachting, aanranding en seksuele intimidatie, mensenhandel en slavernij, maar ook traditionele schadelijke praktijken zoals vrouwenbesnijdenis, eerwraak en gedwongen huwelijken. Alhoewel SGBV in elke gemeenschap voorkom en iedereen het kan overkomen, zijn vrouwen en meisjes disproportioneel vaak slachtoffer.

Dokters van de Wereld | Nieuwe Herengracht 20 | 1018 DP Amsterdam
Privacy & Cookies | IBAN: NL11 ABNA 0491 7178 06 | RSIN: 807110917