Reach Out

Veel vluchtelingen en migranten die sinds 2015 naar Europa zijn gekomen, zijn in hun thuisland, tijdens de reis of in het aankomstland slachtoffer geworden van seksueel en gendergerelateerd geweld (SGBV)*. Exacte data ontbreken, maar volgens schattingen gaat het om meer dan 50 procent. Deze mensen zoeken vaak geen hulp om verschillende redenen. Omdat ze zich schamen, taal problemen hebben, vrezen voor stigma, of om familie eer te schaden. Er is ook angst voor autoriteiten dat met name bij mensen zonder verblijfspapieren speelt vanwege angst om uitgezet te worden. Ze weten meestal ook niet wat hun rechten zijn en waar ze terecht kunnen voor hulp.

Om deze mensen bij te staan is Dokters van de Wereld begin 2020 met het project Reach Out gestart. Dit project heeft als doel de toegang tot de noodzakelijke hulpverlening voor vluchtelingen en migranten die in aanraking zijn gekomen met seksueel en gendergerelateerd geweld te verbeteren. Het door de Europese Unie gefinancierde  project loopt tot juni 2021 en wordt gelijktijdig uitgevoerd door MdM in België, Duitsland en in Servië in samenwerking met het Servische Rode Kruis.

Om bovengenoemd doel te bereiken gaat Dokters van de Wereld verschillende activiteiten aanbieden in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Nijmegen. Daarbij zal gebruik worden gemaakt van bestaande netwerken en de spreekuren van Dokters van de Wereld, zoals het Zorgcafé en de Zorgbus. De geplande activiteiten zijn gericht op de mensen die slachtoffer zijn geworden van SGVB en voor de professionals die met deze doelgroep werken.

Acties Reach Out:

  • Informatiebijeenkomsten voor vluchtelingen en migranten om hun bewustwording en kennis te vergroten over wat SGBV is en wat voor zorg beschikbaar is in Nederland. Deze sessies zullen worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met de cultuurcoaches van het Zorgcafé.
  • Trainingen voor cultuurcoaches en medewerkers van instellingen die met de doelgroep werken, zoals overheidsinstanties, migrantenorganisaties, maatschappelijke organisaties en zorginstellingen over cultuursensitieve werkwijzen en hoe SGBV-slachtoffers geïdentificeerd kunnen worden.
  • Rondetafelbijeenkomsten voor stakeholders om de coördinatie tussen de verschillende organisaties en netwerken verder te versterken en protocollen te  ontwikkelen of aan te passen om slachtoffers uit de migrantengemeenschap beter te kunnen identificeren en begeleiden naar een breed scala van zorginstellingen.
  • Pleitbezorgingsacties om meer aandacht en steun te vragen voor slachtoffers van SGBV onder migranten.

Verwachte resultaten van het project:

  • Verbeterde informatievoorziening voor vluchtelingen en migranten over hun rechten en de toegang tot zorg voor slachtoffers van SGBV – 16 informatiesessies voor 240 personen en 20 individuele sessies.
  • Verbeterde capaciteit van instellingen en organisaties – 60 professionals en vrijwilligers en 40 cultuurcoaches getraind.
  • (Verbeterde) protocollen en richtlijnen ter bestrijding en voorkoming van SGBV onder de doelgroep – 8 rondetafelbijeenkomsten in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Nijmegen.

 PROTECT

Dokters van de Wereld maakt bij Reach Out dankbaar gebruik van de opgedane ervaringen in het PROTECT project, een initiatief van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) in samenwerking met ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum, Rutgers en Pharos.

Voor dit project werd onder meer een animatiefilm voor migranten geproduceerd waarin wordt uitgelegd wat SGBV is. Ook is er een folder uitgegeven in het Nederlands, Engels, Arabisch en Tigrinya met informatie over waar  slachtoffers of getuigen van SGBV terecht kunnen.

* SGBV is een verzamelnaam voor alle handelingen die kunnen leiden tot fysieke, seksuele,  psychologische of economische schade gericht tegen een persoon omwille van diens geslacht, genderidentiteit of genderexpressie. Hier valt huiselijk geweld onder, seksueel geweld waaronder verkrachting, aanranding en seksuele intimidatie, mensenhandel en slavernij, maar ook traditionele schadelijke praktijken zoals vrouwenbesnijdenis, eerwraak en gedwongen huwelijken. Alhoewel SGBV in elke gemeenschap voorkomt en iedereen kan overkomen, zijn vrouwen en meisjes disproportioneel vaak slachtoffer.

Dokters van de Wereld | Nieuwe Herengracht 20 | 1018 DP Amsterdam
Privacy & Cookies | IBAN: NL82INGB 0000 0049 46 | RSIN: 807110917