zorgcafe dokters van de wereld

Het Zorgcafe, een
eerste stap naar passende zorg

Het Zorgcafé

Voor veel mensen is het vanzelfsprekend als je ziek bent: de huisarts bellen, een afspraak maken en langs gaan… of je nu een medische, of psychische klacht hebt.

Voor nieuwkomers is bellen naar de huisarts niet vanzelfsprekend. En al helemaal niet in een taal die zij niet spreken. Terwijl juist zij deze hulp vaak zo hard nodig hebben en behoefte hebben hun verhaal te vertellen. Vaak weten ze de weg in onze gezondheidszorg niet te vinden. Maar in Nederland willen we wél graag zorg verlenen aan deze nieuwkomers (asielzoekers, statushouders en ongedocumenteerde migranten). Iedereen heeft namelijk recht op medische zorg. Daarom heeft Dokters van de Wereld het Zorgcafé geïntroduceerd.

Toegankelijke plek

Het Zorgcafé is een toegankelijke plek waar nieuwkomers terecht kunnen psychosociale ondersteuners, artsen, verpleegkundigen en psychologen die intensief samenwerken met Farsi, Arabisch en Tigrinya sprekende cultuurmediator. Allen werken op vrijwillige basis. Elke nieuwkomer kan er binnenlopen. Zo kunnen zij bij hen terecht met hun verhaal en gezondheidsproblemen om uitleg te krijgen over ons gezondheidszorgsysteem. Ook kunnen ze worden begeleid in contacten met reguliere zorgverleners en wordt de drempel tot het krijgen van hulp lager. Het is een eerste stap naar passende zorg.

Klachten

De meeste bezoekers komen naar het Zorgcafé met lichamelijke en psychosociale klachten. De psychosociale problemen hebben vaak te maken met traumatische ervaringen die mensen hebben opgelopen tijdens de reis, de situatie waarvoor ze gevlucht zijn, de onzekerheden over achtergebleven familieleden ende sociaal-maatschappelijke situatie waarin zij hier zijn beland. Vaak leven ze in een sociaal isolement.

Werkwijze

Op een vraaggerichte en laagdrempelige manier bieden de zorgverleners in het Zorgcafé in de eigen taal ondersteuning aan nieuwkomers. Zij geven bijvoorbeeld individuele uitleg over de gezondheid en gezondheidszorg. Op die manier zorgen we dat nieuwkomers goed wegwijs worden in het Nederlandse zorgsysteem en indien nodig begeleiden we hen tijdens een specialistische behandeling in het ziekenhuis. Dit komt hun integratie; het opbouwen van een dagelijks leven in Nederland en het op de juiste wijze gebruik maken van gezondheidsdiensten ten goede. Kortom: het vergroot de zelfredzaamheid van deze groep in onze maatschappij.

Samenwerking met partners:

Bij het Zorgcafé wordt gestreefd naar goede afstemming en samenwerking met reguliere zorgverleners in eerste en tweede lijn (GGD, GZA/huisartsen en ziekenhuizen), overheidsinstellingen (COA, VluchtelingenWerk, gemeente en welzijnsorganisaties) en kennisinstituten (Pharos en ARQ).

Pilot

In 2017 heeft Dokters van de Wereld samen met Het Nederlandse Rode Kruis het initiatief genomen om een pilotproject met een Zorgcafé voor nieuwkomers in Amsterdam en Nijmegen te starten. Dit met als doel het bijdragen aan het algemene – en psychische welzijn en de zelfredzaamheid van asielzoekers en statushouders (nieuwkomers) in de Nederlandse gezondheidszorg, om zo de ontwikkeling van en het vroegtijdig signaleren van psychosociale problemen om ernstige psychische klachten zoveel mogelijk te voorkomen.
In 2023 zijn er Zorgcafés in Amsterdam en Nijmegen.

Meer informatie waar je het zorgcafé kunt vinden: Locaties Zorgcafé

HELP MENSEN IN EEN KWETSBARE POSITIE

Doneer nu!
Dokters van de Wereld | Nieuwe Herengracht 20 | 1018 DP Amsterdam
Privacy & Cookies | IBAN: NL11 ABNA 0491 7178 06 | RSIN: 807110917