Monitoringsrapportage over mensen zonder opvang in Amsterdam

Als hulporganisaties maken we ons ernstige zorgen over kwetsbare mensen zonder verblijfsrecht die geen (adequate) opvang, begeleiding en toegang tot medische en psychosociale screening hebben. Iedereen heeft recht op een adequate levensstandaard, zo is vastgelegd in internationale mensenrechtenverdragen. Dit recht geldt voor zowel mensen met als mensen zonder verblijfsrecht.

ASKV/Steunpunt Vluchtelingen, Vluchtelingenwerk Amsterdam, het Wereldhuis, Amsterdam City Rights en Dokters van de Wereld brachten het aantal mensen in kaart dat niet werd opgevangen binnen het Amsterdamse Programma Vreemdelingen.

De monitoringsrapportage over de maanden juni tot en met september staat onderaan dit bericht.

In dit filmpje wordt het rapport samengevat.

Uitvoeringsplan 24-uursopvang Ongedocumenteerden

12 december publiceerde de gemeente Amsterdam het Uitvoeringsplan 24-uursopvang Ongedocumenteerden. De gemeente heeft voor dit plan intensief overlegd met diverse organisaties, waaronder Dokters van de Wereld. De organisaties hebben voorstellen opgeleverd en uitgewerkt, welke zijn meegenomen in het uitvoeringsplan. Dokters van de Wereld waardeert het dat de gemeente de organisaties heeft betrokken bij het proces. Wij hopen dat het plan zorgt voor opvang voor iedereen uit de groep kwetsbare ongedocumenteerden, screening van de zorgbehoeften en adequate toegang tot zorg.