Recht op zorg

Onverzekerbare vreemdelingen hebben recht op medische zorg. Om dit te waarborgen, kunnen Wlz- en GGZ-instellingen een beroep doen op de financieringsregeling van het CAK wanneer een ongedocumenteerde zijn eigen zorg niet kan betalen. Dit geldt enkel voor zorg die valt onder het basispakket van de Zvw of onder de Wlz-aanspraken en nadat u contact op heeft genomen met het CAK.

Declareren

Voordat u zorg mag verlenen, moet u een contract afsluiten met het CAK. Neemt u hiervoor contact op met de Helpdesk Zorg onverzekerbare vreemdelingen. Deze is te bereiken op 0800 – 5028 (gratis). Of kijk voor meer informatie op hun website.

Als een overeenkomst is gesloten, kunt u zorgkosten declareren. U kunt een nota zonder persoonsgegevens opstellen. Deze kunt u samen met dit formulier opsturen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de regeling van het CAK, moet een patiënt aan een aantal voorwaarden voldoen. Het is aan u als zorgverlener om op basis van gesprek in te schatten of dit het geval is.

  • Het moet gaan om een onverzekerbare vreemdeling. Dit betekent dat hij/zij in ieder geval geen verblijfsvergunning heeft en niet afkomstig is uit een EU-land. Voor meer informatie over hoe u dit kunt vaststellen, kijk hier.
  • De zorg is naar uw inschatting medisch noodzakelijk en valt onder het basispakket van de Zvw of onder de Wlz-aanspraken. Medisch noodzakelijke zorg is verantwoorde en passende zorg conform de medische standaarden en richtlijnen zoals we die in Nederland kennen. Het beperkt zich dus niet tot acute zorg.
  • De patiënt is niet in staat de rekening (volledig) zelf te betalen.

INSCHRIJVING EN BEHANDELING

De volgende informatie kan van belang zijn bij het helpen van een ongedocumenteerde:

  • Een patiënt kan worden ingeschreven in het informatiesysteem van uw instelling zonder verzekeringsnummer.
  • Veel migranten zonder verblijfsvergunning hebben geen vast adres of een adres dat geheim dient te blijven. Het is mogelijk hen in te schrijven op het adres van een vrijwillige steunorganisatie zoals Dokters van de Wereld.
  • Informeer de patiënt expliciet over het beroepsgeheim. Deze patiënten zien vaak af van zorg vanwege de angst dat hun persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden.
  • Patiënten zijn vaak bang voor hoge kosten die zij niet kunnen betalen. Informeer hen over de regeling voor kostendeclaratie en dat zij een factuur kunnen ontvangen, maar deze niet hoeven te betalen indien zij dit niet kunnen.
  • Indien nodig, kunt u gebruik maken van de Tolkentelefoon. Helaas wordt dit niet vergoed.

Recept uitschrijven

Als uw patiënt geneesmiddelen nodig heeft, kunt u doorverwijzen naar een gecontracteerde apotheek. Medicijnen uit het basispakket worden hier vergoed door het CAK.

Ongedocumenteerde patiënten moeten een eigen bijdrage betalen van 5 euro per geneesmiddel (uitgezonderd weekverpakkingen). Vermeld op het recept dat de patiënt onder de regeling van CAK valt.

Bent u zorgverlener in Amsterdam? Dan kunt u ‘Noodfonds Amsterdam’ op een recept noteren indien de patiënt de eigen bijdrage van 5 euro niet kan betalen.