Op deze Dag voor de Rechten van het Kind roept Dokters van de Wereld de Nederlandse overheid op om de rechten van asielzoekerskinderen volledig te verwezenlijken. Dokters van de Wereld roept op om hun belang voorop te stellen in de asielprocedure, de asielopvang en hun dagelijks leven.

Vandaag is het de 26ste verjaardag van het VN-Kinderrechtenverdrag. Dit verdrag beschouwt asielzoekerskinderen in de eerste plaats als kind met dezelfde rechten als ieder ander kind in Nederland. Het kan niet vaak genoeg herhaald worden dat deze kinderen dezelfde rechten hebben als de Nederlandse kinderen.

Afgelopen tijd zijn er veel gevluchte gezinnen en kinderen naar Nederland gekomen. Momenteel wonen in de asielcentra meer dan 10.000 kinderen. Deze kinderen komen uit Syrië, Eritrea, Irak en Afghanistan. Een deel van deze kinderen verblijft in nood- en crisisopvang. Basisbehoeften als stabiliteit, rust en veiligheid en ‘gezien’ worden moeten deze kinderen missen. Ze moeten vaak noodgedwongen verhuizen, hebben onvoldoende toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en hun sociale contacten worden steeds onderbroken.

De rechten van asielzoekerskinderen komen steeds verder onder druk te staan. Door de gestegen instroom, de focus op sobere opvang en het vooruitzicht dat asielzoekers nog vaker verplaatst zullen worden zorgt voor langdurige onzekerheid over hun asielprocedure. De opvang is hierdoor kind-onvriendelijk en schadelijk. Dit zijn geen ‘luxe problemen’. Uit onderzoek blijkt dat asielkinderen hier hun hele leven last van kunnen hebben.

Kinderrechtenorganisaties roepen al een tijd op om kinderen die asiel aanvragen (al dan niet met hun ouders) beter te beschermen: www.kind-in-azc.nl. Kinderrechtenorganisaties willen dat kinderen na hun vlucht een zo normaal mogelijk leven krijgen in Nederland, ook wanneer ze nog in afwachting zijn over de uitkomst van hun asielprocedure.

Kinderrechtenorganisaties roepen op om zo snel mogelijk duidelijkheid te bieden over hun toekomst en asielzoekerskinderen op te vangen in kindvriendelijke opvang. Dit betekent kleinschalige opvang zodat ze niet steeds hoeven te verhuizen. Ook roepen kinderrechtenorganisaties op om deze kinderen zo snel mogelijk naar school te laten gaan zodat ze kunnen spelen, leren, sporten, knutselen en zingen. Hierbij is het belangrijk om ook de ouders te ondersteunen zodat die goed voor hun kinderen kunnen zorgen. Kinderen zijn maar één keer kind.

Op deze Kinderrechtendag roept Dokters van de Wereld de Nederlandse overheid op om zich volledig te houden aan het VN-Kinderrechtenverdrag. Nederland is sinds 1995 betrokken bij het VN-Kinderrechtenverdrag. Organiseer daarom de asielopvang zodanig dat kinderen de bescherming en verzorging krijgen die ze nodig hebben. Hier hebben alle kinderen recht op. Begin vandaag!

Artikel 2 van het Kinderrechtenverdrag:

1. De Staten die partij zijn bij dit Verdrag, eerbiedigen en waarborgen de in het Verdrag omschreven rechten voor ieder kind onder hun rechtsbevoegdheid zonder discriminatie van welke aard ook, ongeacht ras, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale, etnische of maatschappelijke afkomst, vermogen, handicap, geboorte of andere omstandigheid van het kind of van een ouder of wettige voogd.

2. De Staten die partij zijn, nemen alle passende maatregelen om te waarborgen dat het kind wordt beschermd tegen alle vormen van discriminatie of bestraffing op grond van de status of de activiteiten van, de meningen geuit door of de overtuigingen van de ouders, wettige voogden of familieleden van het kind.

De Nederlandse Grondwet, artikel 1:

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Lees hier meer over kinderen in asielzoekerscentra.