Vluchteling

Een vluchteling is iemand die zijn of haar land is ontvlucht uit vrees voor vervolging of geweld en geen bescherming krijgt van de eigen overheid. Redenen voor vervolging kunnen zijn: oorlog, godsdienst, politieke overtuiging, seksuele voorkeur of het behoren tot een bepaalde etnische groep. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de Rohingya's uit Myanmar.

De definitie van een vluchteling is vastgelegd in het Vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties dat is ondertekend door meer dan 150 landen. Vluchtelingen hebben recht op internationale bescherming. Ze mogen niet worden teruggestuurd naar het land dat ze ontvlucht zijn.

Asielzoeker

Iemand die gevlucht is uit zijn of haar land en een veilig heenkomen heeft gezocht in een ander land, heeft het recht om daar asiel aan te vragen. Een asielzoeker is iemand die asiel heeft aangevraagd en wacht of deze aanvraag wordt toegekend.

Asielaanvragen worden in Nederland behandeld door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Asielzoekers moeten tijdens hun asielprocedure bewijzen dat ze in hun land gevaar lopen. De IND beslist vervolgens of iemand recht heeft op de vluchtelingenstatus.

In afwachting van deze beslissing heeft de asielzoeker tijdens zijn asielprocedure het recht om in het land te blijven. Als een persoon asiel krijgt van de overheid ontvangt hij of zij een verblijfsvergunning. Ze zijn dan erkend vluchteling oftewel statushouder en hebben dezelfde rechten als de burgers van het land waar ze asiel hebben gekregen.

Migrant

Een migrant is iemand die vrijwillig een veilig land verlaat. Bijvoorbeeld voor studie, werk of een buitenlandse partner. Vaak ook in de hoop op een beter leven. Migranten zijn dus mensen die verhuisd zijn naar een ander land en terug kunnen keren als ze dat willen. Een groot verschil met een vluchteling die onvrijwillig vertrokken is en vaak graag terug wil, maar dat niet kan.

Zorg voor vluchtelingen

De IND wijst regelmatig asielaanvragen van asielzoekers af. Deze mensen krijgen geen verblijfsvergunning en moeten weer terug naar hun land van herkomst. Een deel van deze uitgeprocedeerde asielzoekers kan echter niet terug naar huis en blijft zonder verblijfspapieren (ongedocumenteerd) in Nederland. Daarnaast leven er ook ongedocumenteerde migranten in Nederland die geen asielprocedure hebben doorlopen. Geschat wordt dat er ongeveer 35.000 ongedocumenteerde mensen in Nederland wonen. 

Vluchtelingenhulp

Iedereen heeft recht op medische zorg, ook ongedocumenteerde mensen. Voor hen is het echter vaak moeilijk om toegang tot de gezondheidszorg te krijgen. Dokters van de Wereld zet zich voor deze mensen in, op verschillende manieren. Zo rijden wij rond met de Zorgbus waarin we medische spreekuren aanbieden op verschillende locaties door het land heen. De artsen die de spreekuren verzorgen doen dit vrijwillig en onbetaald. Ook bieden wij sociaal psychologische ondersteuning en helpen we in onze Zorgcafés mensen wegwijs te worden in de Nederlandse maatschappij. Daarnaast proberen we het recht op zorg voor ongedocumenteerde mensen op beleidsagenda's te krijgen. 

Steun ons werk

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) wijst regelmatig asielaanvragen af, waardoor mensen zonder verblijfsvergunning in Nederland verblijven. Hoewel zij recht hebben op medische zorg, blijkt toegang tot gezondheidszorg vaak moeilijk. Dokter van de Wereld helpt deze mensen met medische spreekuren in de Zorgbus, biedt sociaal psychologische ondersteuning en helpt mensen op weg in de Nederlandse samenleving in het Zorgcafé.

Ja,  ik  help  met  een  donatie!

JA, IK HELP MET EEN DONATIE!