Recht op zorg

Onverzekerbare vreemdelingen hebben recht op medische zorg. Om dit te waarborgen, is er een financieringsregeling van het CAK. Deze geldt alleen voor medisch noodzakelijke zorg die valt onder het basispakket van de Zvw. Als fysiotherapeut, oefentherapeut, logopedist, ergotherapeut of dieetadviseur ontvangt u dus alleen een bijdrage voor zorg uit het basispakket. Zorg aan minderjarigen valt hier altijd onder.

Als fysiotherapeut kunt u voor patiënten ouder dan 18 jaar dus geen bijdrage krijgen voor de eerste twintig behandelingen. Vanaf de eenentwintigste behandeling is vergoeding slechts mogelijk als de aandoening voorkomt op bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering.

Declaratie

Om de kosten te declareren bij het CAK, kunt u een nota zonder persoonsgegevens opstellen. Deze kunt u samen met dit formulier opsturen.

Om in aanmerking te komen voor de regeling, moet de patiënt aan een aantal voorwaarden voldoen. Het is aan u als zorgverlener om op basis van gesprek in te schatten of dit het geval is.

  • Het moet gaan om een onverzekerbare vreemdeling. Dit betekent dat hij/zij in ieder geval geen verblijfsvergunning heeft en niet afkomstig is uit een EU-land. Voor meer informatie over hoe u dit kunt vaststellen, kijk hier.
  • De zorg is naar uw inschatting medisch noodzakelijk en valt onder het basispakket van de Zvw. Medisch noodzakelijke zorg is verantwoorde en passende zorg conform de medische standaarden en richtlijnen zoals we die in Nederland kennen. Het beperkt zich dus niet tot acute zorg.
  • De patiënt is niet in staat de rekening (volledig) zelf te betalen.

Zorg buiten het basispakket

Het staat u altijd vrij om zonder vergoeding zorg te bieden aan onverzekerbaren.

Inschrijving en behandeling

De volgende informatie kan van belang zijn bij het helpen van een ongedocumenteerde:

  • Een patiënt kan worden ingeschreven in uw informatiesysteem zonder verzekeringsnummer.
  • Veel migranten zonder verblijfsvergunning hebben geen vast adres of een adres dat geheim dient te blijven. Het is mogelijk hen in te schrijven op het adres van een vrijwillige steunorganisatie zoals Dokters van de Wereld.
  • Informeer de patiënt expliciet over het beroepsgeheim. Deze patiënten zien vaak af van zorg vanwege de angst dat hun persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden.
  • Patiënten zijn vaak bang voor hoge kosten die zij niet kunnen betalen. Informeer hen over de regeling voor kostendeclaratie.
  • Indien nodig, kunt u gebruik maken van de Tolkentelefoon. Helaas wordt dit niet vergoed.

Recept uitschrijven

Als uw patiënt geneesmiddelen nodig heeft, kunt u doorverwijzen naar een gecontracteerde apotheek. Medicijnen uit het basispakket worden hier vergoed door het CAK.

Ongedocumenteerde patiënten moeten een eigen bijdrage betalen van 5 euro per geneesmiddel (uitgezonderd weekverpakkingen). Vermeld op het recept dat de patiënt onder de regeling van CAK valt.

Bent u zorgverlener in Amsterdam? Dan kunt u ‘Noodfonds Amsterdam’ op een recept noteren indien de patiënt de eigen bijdrage van 5 euro niet kan betalen.

Verdere informatie

Het CAK heeft een Helpdesk Zorg onverzekerbare vreemdelingen. Deze is te bereiken op 0800 – 5028 (gratis). Of kijk voor meer informatie op hun website.