Dokters van de Wereld hecht veel belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Wij verzamelen, bewaren en gebruiken jouw gegevens in het kader van onze missie en verbinden ons er toe ze te beheren conform de geldende wet- en regelgeving, zoals de AVG.

Wij houden ons aan de gedragscodes van de branchevereniging Goede Doelen Nederland, het reglement van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) en de (privacy) codes van de branchevereniging Dialoog Marketing (DDMA). Wij beschikken over het Privacy Waarborg. Bovendien werken wij alleen met partijen die het Bel-me-niet Register (www.bel-me-niet.nl) in acht nemen.

Toepasselijkheid
Deze privacyverklaring is van Dokters van de Wereld Nederland, een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, statutair gevestigd in Amsterdam en kantoorhoudend in (1018 DP) Amsterdam aan de aan de Nieuwe Herengracht 20, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40539494 (hierna: ‘DvdW’).

Gegevensverwerking
DvdW verzamelt en bewaart de persoonlijke gegevens van donateurs, leden, vrijwilligers en sympathisanten voor communicatiedoeleinden, fondsenwerving en om fiscaaltechnische redenen. DvdW verzamelt en bewaart de vertrouwelijke persoonlijke gegevens van haar cliënten uitsluitend in het kader van haar medische en psychosociale hulpverlening.

DvdW verzamelt uitsluitend die gegevens die nodig zijn voor het uitoefenen van onze missie en die je met ons deelt in het kader van een gevraagde dienst, alleen met uitdrukkelijke toestemming (bijvoorbeeld in het kader van een fondsenwervingsactiviteit).

DvdW kan jouw persoonlijke identificatiegegevens vragen zoals je naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, functie, financiële gegevens (bijvoorbeeld je bankrekeningnummer in het kader van fondsenwerving) en elke informatie die nodig is voor het uitoefenen van onze activiteiten (zoals het versturen van een nieuwsbrief, een uitnodiging voor een van onze activiteiten of de Algemene Leden Vergadering).

Om jou als cliënt van de nodige zorgen te kunnen voorzien, verzamelt en bewaart DvdW (bijzondere) persoonlijke gegevens, zoals naam, geboortedatum, geslacht, telefoon, e-mailadres, verblijfplaats, nationaliteit, taalvaardigheid en bijzondere persoonsgegevens: gezondheidsgegevens, verblijfsstatus, huisarts, in beveiligde persoonlijke cliënten dossiers.

Voor het behandelen van jouw gegevens baseren wij ons op een of meer juridische gronden:

 1. Contractuele relaties: Als je je aanmeldt voor een consult, een vacature, een stage, een dienstverlening of je neemt contact met ons op, dan hebben wij persoonlijke gegevens nodig om op jouw vraag te antwoorden of een samenwerkingscontract op te stellen.
 2. Wettelijke verplichtingen: Dokters van de Wereld verstrekt alleen (bijzondere) persoonlijke gegevens aan handhavende en of fraude-bestrijdende partijen alleen als het noodzakelijk is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.
 3. Rechtmatige belangen: voor zover ons gebruik correct, is en geen inbreuk pleegt op jouw rechten, verzamelen en beheren wij jouw persoonlijke gegevens omdat wij er rechtmatig en wederzijds belang bij hebben voor het uitvoeren van onze missie. Bijvoorbeeld om onze campagnes in de media te communiceren.
 4. Toestemming: als geen enkele andere wettelijke basis van toepassing is, vragen wij jouw toestemming om jouw gegevens te gebruiken, bijvoorbeeld voor het toesturen van onze nieuwsbrief, informatie over onze campagnes, uitnodigingen voor onze events of informatie over DvdW.

Gegevensverzameling via internet
DvdW verzamelt via onze website persoonsgegevens. Dit gebeurt wanneer je je aanmeldt voor een van onze e-mailnieuwsbrieven of wanneer je je aanmeldt als donateur of als vrijwilliger, wanneer je meedoet met een van onze online campagnes (petitie), of wanneer je solliciteert op een van onze vacatures.

Gegevensverzameling buiten internet
Wij verzamelen ook persoonsgegevens als je deelneemt aan onze acties, of als je donateur wordt via een werver op straat, een aanmeldformulier, een telefoongesprek of andere manieren.

Gegevensverzameling buiten de EU

E-mail
Wanneer je jouw e-mailadres aan ons hebt verstrekt, word je per e-mail geïnformeerd over ons werk, om je steun te vragen voor acties en voor incidentele verzoeken om bijdragen. Je kunt je op elk moment afmelden voor deze e-mails via de “afmelden” knop bovenin en onderaan elk bericht, of door contact op te nemen met DvdW.

Direct mailings
Bij het verzenden van mailings wordt gebruik gemaakt van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen in de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Ook kan bekeken worden of je de links in onze e-mail aanklikt. Op deze wijze kunnen wij onze informatie aan jou verder optimaliseren en beter afstemmen op jouw interesses.

Contact met donateurs
Als je je aanmeldt als donateur leggen we de door jou opgegeven persoonsgegevens vast in onze donateursadministratie. Nieuwe donateurs ontvangen een welkomstbericht waarin de donatie wordt bevestigd. Je wordt geïnformeerd over de campagnes en resultaten via nieuwsbrief, per e-mail, post, telefoon en/of sociale media. Voor onze inkomsten zijn we afhankelijk van de donaties van particulieren. Onze donateursadministratie bevat ook persoonsgegevens van relaties. Een relatie is een persoon die bij ons bekend is (bijvoorbeeld door deelname aan een campagne, een nieuwsbriefabonnement of informatieaanvraag), maar geen donateur is.

Foto’s en beeldmateriaal
DvdW gaat in alle gevallen zorgvuldig om met foto’s en beeldmateriaal. Foto’s en beeldmateriaal worden gemaakt tijdens (regionale) evenementen, trainingen, workshops en acties om de gebeurtenis vast te leggen en om sfeerimpressies te geven op onze website en/of sociale media. Zodra de nieuwswaarde van het beeldmateriaal is verdwenen, blijft slechts (een deel van) de foto’s intern gearchiveerd bewaard voor historische doeleinden. Aanwezigen, bezoekers/deelnemers worden vooraf zo goed mogelijk geïnformeerd over eventuele beeldopnamen. Daarnaast worden aanwezigen hier – voor zover mogelijk – op gewezen tijdens het evenement op de locatie. Sta je herkenbaar op beeld, maar stel je dit niet op prijs? Laat het ons weten, dan wordt het beeldmateriaal op jouw verzoek uiteraard verwijderd.

Ten aanzien van foto’s die worden ingezet voor reclamedoeleinden, maakt DvdW gebruik van een zogenaamde figurantenovereenkomst (quitclaim). Dat wil zeggen dat toestemming is verkregen voor het maken van de foto’s en de publicatie daarvan op de website of andere marketinguitingen.

Vrijwilliger worden bij Dokters van de Wereld
Ook registeren wij persoonsgegevens van vrijwilligers in een vrijwilligersadministratie. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. DvdW informeert haar vrijwilligers via telefoon, post en e-mail over vrijwilligersactiviteiten, vrijwilligersbijeenkomsten en campagnes.

Bewaartijd van gegevens
DvdW bewaart jouw gegevens zolang als nodig is voor een goed beheer van de gevraagde dienstverlening of zolang als nodig om aan alle wettelijke en fiscale verplichtingen te voldoen, behalve bij gerechtvaardigd bezwaar. DvdW bewaart jouw gegevens ook ter evaluatie en verbetering van haar dienstverlening. Hiervoor worden de gegevens samengevat en anoniem gemaakt.

Gegevensopslag
Voor het verkrijgen en bewaren van bepaalde gegevens werken we met verschillende applicaties. Om je privacy te waarborgen, zijn deze applicaties aan strenge regels gebonden. Onze gegevens worden opgeslagen binnen de Europese Unie.

Vertrouwelijkheid & mededeling aan derden
Alleen DvdW beschikt over jouw persoonlijke gegevens. Deze worden nooit aan derden meegedeeld, behalve aan toeleveranciers en samenwerkingspartners waarop DvdW een beroep doet en die ons met een ondertekend contract verklaren dat ook zij de geldende wet- en regelgeving en ons privacybeleid respecteren. Zonder jouw toestemming wordt jouw persoonlijke informatie niet verkocht, uitgewisseld, getransfereerd of doorgegeven aan een andere organisatie, om welke reden ook.

Gegevensbescherming & beveiliging
Wij zorgen voor een passende organisatorische en technische beveiliging van de systemen waarin persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden. De computers en servers die gebruikt worden voor het opslaan van identificeerbare persoonlijke of vertrouwelijke gegevens en elk papieren document hieromtrent, worden bewaard in een beveiligde omgeving.

Bezwaarrecht

Je kunt op elk ogenblik jouw:

 • persoonlijke gegevens bijwerken;
 • persoonlijke gegevens wijzigen;
 • recht op vergetelheid uitoefenen;
 • toestemming opheffen;
 • persoonlijke gegevens opvragen.

Hiervoor stuur je ons een ondertekende en gedateerde schriftelijke aanvraag, via e-mail aan info@doktorsvandewereld.org of per brief aan Dokters van de Wereld, Nieuwe Herengracht 20, 1018 DP, Amsterdam, o.v.v. aanvraag privacy.

DvdW zorgt er voor dat jouw vraag om toegang, rechtzetting of bezwaar of iedere andere vraag om informatie binnen een redelijke termijn wordt beantwoord, maar zeker binnen 1 maand na ontvangst van jouw aanvraag. Wij zijn verplicht je identiteit te verifiëren voordat we over kunnen gaan op jouw verzoek. Daarom zullen we in eerste instantie telefonisch contact met je opnemen.

Abonneren en afmelden e-mailnieuwsbrieven
Je kunt je op onze website abonneren op e-mailnieuwsbrieven. Hiervoor is het achterlaten van een e-mailadres verplicht. Wil je geen e-mail ontvangen? In elk bericht zit een afmeldlink waarmee je je op elk moment voor het e-mailabonnement kunt afmelden.

Cookie verklaring Dokters van de Wereld

Deze site maakt gebruik van de volgende cookies om optimaal te presteren:

 • Essentiële cookies: deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren en het verkeer op de site te analyseren.
 • Voorkeurs cookies: deze cookies worden gebruikt om te prestaties en functionaliteit van de website te verbeteren.
 • Analytische cookies: deze cookies verzamelen informatie die wordt gebruikt om ons te helpen begrijpen hoe onze website wordt gebruikt of hoe effectief onze marketingcampagnes zijn,
 • Marketing cookies: Wij maken gebruik van een Facebook pixel voor conversietracking. Ook gebruiken wij Hotjar om te kunnen zien welke onderdelen van de website wel en niet goed gebruikt worden. Hierbij worden geen persoonsgegeven gedeeld. Via Marketing cookies wordt er ook een extra Google Analytics cookie geplaatst om conversies te kunnen bijhouden.

Wil je cookies verwijderen, dan kan dat via de instructie van je browser.

Overige bepalingen

Alle medewerkers en vrijwilligers van DvdW die toegang hebben tot persoonsgegevens, hebben geheimhoudingsplicht. Dit geldt ook voor externe medewerkers die namens ons werken. Op handhaving wordt strikt toegezien, omdat u te allen tijde moet kunnen rekenen op vertrouwelijke behandeling van uw gegevens. De geheimhoudingsplicht geldt niet als wettelijk voorschriften anders bepalen.

Wij zijn verplicht ieder datalek te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij houden ons aan die meldplicht. Betrokkenen worden geïnformeerd als dat in het kader van deze meldplicht aan de orde is.

Wijzigingen privacy- en cookie verklaring
DvdW behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Lees dus geregeld de website om op de hoogte te zijn van de laatste bijwerkingen en wijzigingen. De bijgewerkte verklaring zal steeds in overeenstemming zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De laatste wijziging heeft plaatsgevonden op 24 september 2018.

Vragen of klachten
Heb je vragen of opmerkingen over deze verklaring? Of heb je het idee dat wij niet in overeenstemming handelen met de privacyregelgeving? Neem dan contact ons op via het klachtenformulier.

DvdW wijst je er tevens op dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je denkt dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving.