Bescherm de ontwikkeling van kinderen en zet ze niet uit na vijf jaar in Nederland!

Zo’n 400 kinderen wonen al meer dan 5 jaar in Nederland maar leven in grote angst om uitgezet te worden naar een land dat ze niet kennen. Ze zijn hier geworteld, gaan hier naar school, hebben hier vriendjes en vriendinnetjes en spreken Nederlands. Dokters van de Wereld onderschrijft de acties van deze week voor een humaner Kinderpardon.

Tim Hofman bood vandaag aan politici in Den Haag ruim 250.000 handtekeningen aan om deze kinderen te laten blijven. Gisteren op Mensenrechtendag lanceerden The Voice Kids winnares Yosina Roemajauw en Trijntje Oosterhuis hun duet ‘Laat ze blijven’. Samen met Defence for Children, die de ‘Ik Blijf Hier’-campagne trekt, roepen zij op tot een humaan Kinderpardon. Dokters van de Wereld ondertekende deze actie van Trijntje Oosterhuis. Wij vinden het onaanvaardbaar dat de gezondheid en ontwikkeling van deze toch al kwetsbare kinderen niet worden beschermd in het huidige beleid. Daarom steunen wij ook al jarenlang de ‘Ik blijf hier’ – campagne.

Ontwikkeling

Vorige week, 6 december, verscheen de nota ‘Schaderisico bij uitzetting langdurig verblijvende kinderen. Een multidisciplinaire wetenschappelijke onderbouwing.’ Onderzoekers concluderen dat, naar huidige wetenschappelijk inzichten, het uitzetten van langdurig in Nederland verblijvende kinderen onverantwoord is. Om de ontwikkeling van deze kinderen te beschermen, hebben zij een verzekerd en positief toekomstperspectief nodig. Redenen hiervoor zijn dat:

kinderen die na jarenlang verblijf in Nederland met uitzetting bedreigd worden, extreem kwetsbaar zijn vanwege de voortdurende stress en een gebrek aan stabiliteit;zowel de jarenlange dreigende uitzetting als de eventuele feitelijke uitzetting het risico op schade bij deze kinderen onaanvaardbaar sterk verhoogt.

Ruim 35 hoogleraren uit verschillende disciplines en beroepsorganisaties van psychologen, (ortho)pedagogen en jeugdartsen onderschrijven de nota.

Basale levensbehoeften

Wat deze kinderen nodig hebben voor een gezonde ontwikkeling, is een samenleving die hen veiligheid, voorzieningen in basale levensbehoeften, contact met vrienden, een sociaal netwerk en passend onderwijs kan bieden waarbij continuïteit cruciaal is.

De kinderen waar het om gaat lopen door cumulatieve stress toch al een verhoogd risico op psychische en lichamelijke gezondheidsproblemen. Denk aan ervaringen van de kinderen of hun ouders met oorlog, geweld en gedwongen migratie. Maar ook de onzekerheid en slechte en instabiele leefsituatie van het leven als asielzoekerskind of kind zonder verblijfsvergunning zorgen voor chronische stress.

Slechte omstandigheden

In het land waar de kinderen bij uitzetting naar toe gaan kan vrijwel nooit worden voldaan aan de voorwaarden die nodig zijn voor een gezonde ontwikkeling. Kinderen komen vaak in grote armoede terecht, zo stelde Defence for Children eerder vast. Zij kunnen niet aarden omdat ze de cultuur en omgangsvormen niet (meer) kennen en spreken de taal niet waardoor het heel moeilijk wordt om naar school te gaan. Gezondheidszorg kunnen zij niet betalen. Zo werd twee jaar geleden Joy uitgezet naar Nigeria, samen met haar vier in Nederland geboren dochters, Ze hadden niets, nog geen plek om te wonen. Gelukkig krijgen zij hulp van een kerk als een journalist hen een maand na de uitzetting bezoekt. De situatie die ontstaat als deze in Nederland gewortelde kinderen uitgezet worden, is erg schadelijk voor de hersenontwikkeling, zo schrijven de wetenschappers.

Rechtenschending

Het is een schending van het recht op ontwikkeling en van het recht op gezondheid (zie kader). Dokters van de Wereld onderschrijft daarom het standpunt van de Kinderombudsman: Een alternatief Kinderpardon dat recht doet aan kinderen. Hierin roept zij op tot een Kinderpardon dat wél recht doet aan de kinderen waarvoor het is bedoeld. Arianne de Jong, directeur van Dokters van de Wereld: ‘Laten wij als Nederland de verantwoordelijkheid nemen voor deze kinderen en beleid voeren waardoor de gezondheid van deze kinderen beschermd wordt in plaats van bedreigd!’


Internationaal verdrag inzake de rechten van het kind – Artikel 6 Recht op leven en ontwikkeling

Lid 2 De Staten die partij zijn, waarborgen in de ruimst mogelijke mate de mogelijkheden tot overleven en de ontwikkeling van het kind.

Toelichting: De overheid heeft de plicht om een veilige omgeving te creëren waarin kinderen zich goed kunnen ontwikkelen en ongestoord kunnen opgroeien. Dus een omgeving zonder oorlog of armoede, waar genoeg te eten en drinken is, waar kinderen naar school kunnen en worden beschermd tegen mishandeling.


Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten – Artikel 12 Recht op gezondheid

Lid 1 De Staten die partij zijn, erkennen dat ieder mens recht heeft op de hoogst haalbare standaard van fysieke en mentale gezondheid.

Toelichting: De overheid heeft de plicht om op progressieve wijze het recht op gezondheid te realiseren. Dit recht houdt ten eerste in dat de overheid de toegang tot gezondheidszorg moet waarborgen. Ten tweede moet de overheid omstandigheden bevorderen waarin iemand een gezond leven kan leiden.